Hizmet Veren Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Steto”) olarak, platformumuza Hizmet Veren sıfatıyla kaydolmanız ve bu sıfatla özgeçmiş yükleme, randevu takvimi oluşturma, görüntülü hizmet sunma gibi birtakım işlemler gerçekleştirmeniz esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul merkezinde kurulu, 241773-5 sicil numaralı Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Steto Tarafından İşlenen Veri Türleri:

Aşağıda yer alan bazı kişisel veriler, ‘ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’ hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. KVKK madde 28/2 uyarına ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilerek işlenen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu nezdinde aydınlatma yükümlülüğü doğmayacak ve ilgili kişinin işbu Aydınlatma Metni’nde de yer verilen hakları uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak Veri Sorumlusu olarak, veri işleme faaliyetlerimizde ‘açıklık’ ve ‘şeffaflık’ ilkelerini benimsemiş olduğumuzdan bu Aydınlatma Metni’nde alenileştirilen verilere de yer vermeyi tercih ettik.

Kimlik Bilgileri: 

Hizmet Veren’in Ad Soyad verisi, kayıt oluşturulması, Doktor Bilgi Bankası Belgesi, Personel Çalışma Belgesi, Muayenehane Uygunluk Belgesi ve Alınan Sertifikalar’ın platforma yüklenmesi ve platformda ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kayıt formunu dolduran kişinin kimliğini tespit ederek Hizmet Veren’e platform üzerinden işlem yapabileceği bir profil tanımlamak amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Ad Soyad verisi, Hizmet Veren’in platform üzerinden elde ettiği gelirin bankacılık işlemleri vasıtasıyla kendisine iletilebilmesi amacıyla; KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto arasındaki üyelik sözleşmesinin ifa edilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Belirtilen amaç dahilinde bu veri banka ile paylaşılabilecektir. Hizmet Veren’e fatura düzenlenebilmesi amacıyla da işlenen Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda, bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir. İlaveten, Hizmet Veren’in hizmet vermeye uygun bir tıp hekimi veya sağlık meslek mensubu olarak kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla Doktor Bilgi Bankası Belgesi, Personel Çalışma Belgesi, Muayenehane Uygunluk Belgesi ve Alınan Sertifikalar vasıtası ile elde edilen Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verinin doğruluğunu teyit etmemiz kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme, banka ve Gelir İdaresi Başkanlığı haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Hizmet Veren’in Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Uyruk verileri, Muayenehane Uygunluk Belgesi ve Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin platforma yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Veren’in hizmet vermeye uygun bir tıp hekimi veya sağlık meslek mensubu olduğunun teyit edilebilmesi amacıyla Muayenehane Uygunluk Belgesi ve Doktor Bilgi Bankası Belgesi vasıtası ile alınan ilgili veriler, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili verileri işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Hizmet Veren’in T.C. Kimlik Numarası verisi, platform üzerindeki ilgili alanların doldurulması ve Muayenehane Uygunluk Belgesi’nin Platform’a yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. T.C. Kimlik Numarası verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda ilgili veri mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile ve uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilmektedir.

Hizmet Veren’in Vergi Kimlik Numarası verisi, platform üzerindeki ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Aidat ve komisyon ödemeleri doğrultusunda Hizmet Veren’e fatura düzenlenebilmesi amacıyla işlenen ilgili veri, KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir.

İletişim Bilgileri: 

Hizmet Veren’in E-Posta Adresi verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Veren’in sosyal medya hesabı ile giriş yapmak istediği hallerde E-Posta Adresi verisi, sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kayıt formunu dolduran kişiye doğrulama kodu, hesap ve üyeliğe ilişkin bilgilendirme ve hatırlatma, şifre hatırlatma, aidat ödemesine ilişkin bilgilendirme ve fatura, randevu talep ve bildirimlerine ilişkin e-posta gönderilebilmesi amaçlarıyla işlediğimiz ilgili veri, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi ve bu sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 ç bendi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca ‘faturanın elektronik ortamda ilgili kişiye iletilmesi’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir.

Hizmet Veren’in Telefon Numarası verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir.  Hizmet Veren ile iletişime geçmekte e-posta kanalının yetersiz kalması halinde İlgili Kişi ile iletişime geçebilmek amacıyla işlediğimiz Telefon Numarası verisi KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Hizmet Veren ile iletişime geçmek kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Hizmet Veren’in bulunulan ülke, il ve ilçe bilgilerinden oluşan Adres verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veri, Hizmet Veren’in bulunduğu yere göre platformda filtrelenebilmesinin sağlanması amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Hizmet Alan’a isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında meşru menfaatimiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. İlaveten ilgili veri, aidat ödemesi gerçekleştiren Hizmet Veren’e fatura düzenlenebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu kapsamda, bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir. 

Özlük Bilgileri:

Hizmet Veren’in Branş, ve Unvan verileri, Muayenehane Uygunluk Belgesi, Personel Çalışma Belgesi ve Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin platforma yüklenmesi ve Platform üzerinden kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Hizmet Veren’in unvan ve branşına göre platformda filtrelenebilmesinin sağlanması amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Hizmet Alan’a isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında meşru menfaatimiz için ilgili verileri işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. İlaveten, Muayenehane Uygunluk Belgesi, Personel Çalışma Belgesi ve Doktor Bilgi Bankası Belgesi vasıtası ile alınan ilgili veriler, Hizmet Veren’in hizmet verdiği alanın ve bu alandaki yetkinlik derecesinin tespit ve teyit edilebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verilerin doğruluğunu teyit etmemiz kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veriler, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Hizmet Veren’in Uzmanlık Aldığı Üniversite ve Geçmişte Çalışılan Kurumlar verileri kayıt oluşturulması vasıtası ile Hizmet Veren’in Çalıştığı Kuruluş Bilgileri verisi Muayenehane Uygunluk Belgesi ve Personel Çalışma Belgesi’nin Platform’a yüklenmesi ve Platform üzerinden kayıt oluşturulması vasıtası ile ve Hizmet Veren’in Mezun Olduğu Üniversite ve Fakülteler, Mezuniyet Tarihi, Eğitim Süresi verileri Platform üzerinden kayıt oluşturulması ve Muayenehane Uygunluk Belgesi ile Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin platforma yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Hizmet Alan’ın Hizmet Veren’in meslek hayatına dair bilgilerini görerek hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verilerin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. İlaveten, Muayenehane Uygunluk Belgesi, Personel Çalışma Belgesi ve Doktor Bilgi Bankası Belgesi vasıtası ile alınan Mezun Olduğu Üniversite ve Fakülteler verileri, Hizmet Veren’in tespit ve teyit edilebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili verileri işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Alenileştirme haricinde bu veriler, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Mesleki Deneyim:

Hizmet Veren’in Alınan Sertifikalar verisi, kayıt oluşturulması ve Alınan Sertifikalar’ın platforma yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Veren’in hizmet verdiği alandaki yetkinliklerinin teyit edilebilmesi ve Hizmet Alan’ın Hizmet Veren’in sertifikalarını görerek hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amaçlarıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Hizmet Veren’in Diploma Bilgileri, Muayenehane Uygunluk Belgesi, Personel Çalışma Belgesi ve Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin platforma yüklenmesi ve Platform üzerinden kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Veren’in hizmet vermeye uygun bir tıp hekimi veya sağlık meslek mensubu olarak mesleki nitelik yeterliliklerine ilişkin mezuniyet durumunun ve mezuniyete ilişkin verilen bilgilerinin doğruluğunun tespit edilebilmesi amacıyla işlenen ilgili veri, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili verileri işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verilerin doğruluğunu teyit etmemiz kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Hizmet Veren’in Denklik Bilgileri, kayıt oluşturulması vasıtası ile ve Yurtdışı Denklik Belgesi’nin Platform’a yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Veren’in hizmet vermeye uygun bir tıp hekimi ya da sağlık mensubu olarak mezuniyet durumunun ve mezuniyete ilişkin verilen bilgilerinin doğruluğunun tespit edilebilmesi amacıyla işlenen ilgili veri, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili verinin doğruluğunu teyit etmemiz kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Hizmet Veren’in Hizmet Verilen Dil Bilgisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Verilen Dil Bilgisi, Hizmet Alan’ın hizmet verilen dilleri görerek hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

Hizmet Veren’in Fotoğraf verisi, Muayenehane Uygunluk Belgesi ve Personel Çalışma Belgesi’nin Platform’a yüklenmesi ve ilgili verinin profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Fotoğraf verisi, Hizmet Veren’in, güvenilir bir profil sunabilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde bu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Hizmet Veren’in Görüntü ve Ses verileri Hizmet Alan ile Steto platformu üzerinden görüşme yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’in bir araya getirilebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:1 uyarınca açık rıza alınarak işlenmektedir. Bu veriler, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri:

Hizmet Veren’in Adli Sicil Kaydı verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile ve Adli Sicil Kaydı belgesinin Platform’a yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Hizmet Veren’in hizmet vermeye uygun bir tıp hekimi ya da sağlık mensubu olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla işlenen Adli Sicil Kaydı verisi, KVKK m.6 f:2 uyarınca ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Diğer:

Hizmet Veren’in Banka Hesap Bilgileri verisi, platform üzerinde ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Banka Hesap Bilgileri verisi, Hizmet Veren’in platform üzerinden elde ettiği gelirin bankacılık işlemleri vasıtasıyla kendisine iletilebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Hizmet Veren ile Steto arasındaki üyelik sözleşmesinin ifa edilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu amaçla ilgili veri, banka ve muhasebe hizmeti alınan kişi ile paylaşılabilecektir.

Hizmet Veren’in Referans Olacak Doktor verisi, platform üzerinde ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir.

Hizmet Veren’in Cinsiyet verisi, kayıt oluşturulması ve Doktor Bilgi Bankası Belgesi’nin platforma yüklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veri, Hizmet Veren’in cinsiyetine göre platformda filtrelenebilmesinin sağlanması amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Hizmet Alan’a isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında meşru menfaatimiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verinin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde, bu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Hizmet Veren’in Google Scholar Profili, Sahip Olunan Video ve Makaleler verileri profile ekleme vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Hizmet Alan’ın ilgili verilere göre hizmet alacağı kişiyi belirleyebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca meşru menfaatimiz için ilgili verileri işlememizin zorunlu olması ve KVKK m.5 f:2 d bendi uyarınca ilgili verilerin Hizmet Veren’in kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Hizmet Veren’in platformda görünür olabilmesi için Steto platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Bunun haricinde, bu veriler herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Steto platformu için sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin; 

işlenip işlenmediğine, 

işlenme amacına,

yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme; 

amacına uygun işlenmesini, 

yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme; 

otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.


Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

destek@steto.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.