Hizmet Alan Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Steto”) olarak, Steto platformuna üye olmanız ve üye olarak platform üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemler esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz: 

Veri Sorumlusu: Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul merkezinde kurulu, 241773-5 sicil numaralı Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

Kişisel verileriniz;

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, 

doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.


Steto Tarafından İşlenen Veri Türleri:

Kimlik Bilgileri: 

Üye Olmak İsteyen Kişi’nin Ad Soyad verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin sosyal medya hesabı ile giriş yapmak istediği hallerde Ad Soyad verisi, sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kayıt formunu dolduran kişinin kimliğini tespit ederek İlgili Kişi’ye platform üzerinden işlem yapabileceği bir profil tanımlamak amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca İlgili Kişi ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin platformdaki hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla hizmet almak istediği Hizmet Veren ile ve uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılmaktadır.

Platform üzerinden Steto Puanı Satın Almak İsteyen Üye’nin Ad Soyad verisi, platform üzerindeki ilgili alan vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Ad Soyad verisi; Steto puanı Satın Almak İsteyen Üye ile mesafeli satış sözleşmesi kurulabilmesi, satın alınan Steto puanlarının İlgili Kişi’nin hesabına tanımlanabilmesi ve İlgili Kişi adına fatura düzenlenebilmesi amaçlarıyla, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca İlgili Kişi ile mesafeli satış sözleşmesi kurulabilmesi ve mesafeli satış sözleşmesinin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir.

İletişim Bilgileri:

Üye Olmak İsteyen Kişi’nin, Üye’nin ve Steto Puanı Satın Almak İsteyen Üye’nin E-Posta Adresi verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin sosyal medya hesabı ile giriş yapmak istediği hallerde E-Posta Adresi verisi, sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kayıt formunu dolduran kişiye doğrulama kodu, şifre hatırlatma, Steto puanı satın alınmasına ilişkin bilgilendirme ve fatura, randevu talep ve bildirimlerine ilişkin e-posta gönderilebilmesi amaçlarıyla işlediğimiz ilgili veri, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca İlgili Kişi ile Steto platformuna üyelik sözleşmesinin ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulabilmesi ve bu sözleşmelerin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 a bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

Üye’nin Görüntü ve Ses verileri Hizmet Veren ile Steto platformu üzerinden görüşme yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Üye ve Hizmet Veren’in bir araya getirilebilmesi amacıyla, KVKK m.5 f:1 uyarınca açık rıza alınarak işlenmektedir. Bu veriler, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Diğer:

Üye Olmak İsteyen Kişi’nin Cinsiyet verisi, kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin cinsiyetine göre kendisine hizmet önerilebilmesi amacıyla işlediğimiz Cinsiyet verisi, İlgili Kişi’nin alabileceği hizmet çeşitlerinin kendisine önerilebilmesi bakımından KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, 3. taraflarla paylaşılmamaktadır. 

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Steto platformu için sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.


Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin; 

işlenip işlenmediğine, 

işlenme amacına,

yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair 

bilgi edinme; 

amacına uygun işlenmesini, 

yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme; 

otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

itiraz etme.


Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

destek@steto.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Marmara Üniversitesi Sitesi Sosyal Tesis Konuk Evi Apartmanı No:151/1 Marmara Üniversitesi Teknopark 2 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.